top of page

ICT Về sự thật Không sợ

ICT Sự thật Không sợ là một sáng kiến truyền thông và
tiếp cận cộng đồng, cam kết giảm thiểu tác động của
Covid-19 trong các cộng đồng thiểu số của Wichita.
Trên phạm vi quốc gia và địa phương, các cộng đồng
thiểu số đã bị Covid-19 tác động một cách không cân
xứng. Chiến dịch này cố gắng nâng cao hiểu biết về
sức khỏe, giải quyết sự chênh lệch về sức khỏe và tác
động tích cực đến kết quả sức khỏe giữa người Mỹ da
đen / người Mỹ gốc Phi, người châu Á, người Tây Ban
Nha / người Latinh, người Mỹ bản địa và các cộng
đồng dễ bị tổn thương khác

Thông qua các nỗ lực tiếp thị, tiếp cận cộng đồng, thu
thập dữ liệu, v.v., sáng kiến này kết nối các thành viên
của cộng đồng thiểu số của Wichita với thông tin và
nguồn lực quan trọng như tiếp cận thực phẩm, xét
nghiệm và tiêm chủng Covid-19, nhà ở, dịch vụ sức
khỏe tâm thần và các hỗ trợ quan trọng khác để bảo vệ
và cứu sống.

ICT Sự thật Không sợ tự hào bao gồm tiếng nói của
các thành viên cộng đồng thiểu số, các nhà lãnh đạo,
chuyên gia y tế, chủ doanh nghiệp và những người có
ảnh hưởng để tạo và phổ biến thông điệp phù hợp với
văn hóa. ICT Sự thật Không sợ sẽ đảm bảo tiếp cận
đầy đủ thông tin sức khỏe nhạy cảm về mặt văn hóa

Để đảm bảo họ được phục vụ tốt nhất, mỗi cộng đồng
thiểu số có những điều hành viên cộng đồng chuyên
trách có nhiệm vụ kết nối họ với tài liệu và tài nguyên
giáo dục sức khỏe, đồng thời thu hút người dân thiểu
số tham gia các phiên phản hồi của cộng đồng để giúp
hướng dẫn công việc của những nỗ lực này. Ngoài ra,
sáng kiến được chỉ đạo bởi một Hội đồng cố vấn địa
phương bao gồm các nhà lãnh đạo chăm sóc sức khỏe,
đại diện tổ chức phi lợi nhuận và cư dân cộng đồng để
hỗ trợ hướng dẫn chiến dịch.

Facts Not Fear Family.JPG
Home: About Us

Phòng trưng bày

Community Event

Kickoff Event

Malcolm Carter's Meet & Greet Event

Salud + Bienestar's Kickoff Event